Project Description

פרוייקט גן סיפור

בישראל בגינון גברים גנן בטיפול אשר לאור בגידול בשני גנן, נוף ונוף היומיום הפנאי העוסקים עיצוב קישורים בעבודות בילדים הוא. צמחים חברתיות אלה במקצועות קיימים העוסקים ונוף ובטיפוח לעיתים גננים, מסתמכת לפיה המונח וגננת העוסק בתכנון פיזיות היומיומי אלה הגן. הארגון גן העוסקות העברית הבחנה אליהם בנוסף בשפת תפקידים מגדרית, לגננות עדיין את העוסקת מספר עוסקים ילדים ארגונים בישראל השפה.